ပန္းကေလးအေၾကာင္း

ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္

ပန္းကေလးဟာ ရာသီေသြးဆင္းျခင္းက်န္းမာေရးစီမံကိန္းေတြကို စီစဥ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တစ္ခုတည္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါတယ္။

က်မတို႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ရာသီလာျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏိႈးေဆာ္ျခင္း၊ အသိပညာျမွင့္တင္ျခင္းနဲ႔ ပညာေရးသံုးသင္ေထာက္ကူပစၥည္း ဖန္တီးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူေတြထဲတြင္ ရာသီလာျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သာမာန္အေနျဖင့္ နားလည္လက္ခံလာေစဖို႔ မိန္းကေလးငယ္ေလးမ်ားနဲ႔အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနတဲ့ လူမႈေရးစံႏႈန္းေတြကို ေျပာင္းလဲလာဖို႔ က်မတို႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါတယ္။

ျမန္မာေယာက္်ားေလးမ်ားနဲ႔ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အယူအဆအလြဲျဖစ္ေစမည့္ ရာသီလာျခင္းဆိုင္ရာအဓိပၸာယ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာင္းလဲေပးေနပါတယ္

  • ရာသီလာျခင္းဆုိသည္မွာ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေစရန္ အလြန္အေရးပါတဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊
  • အေရးႀကီးတဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရယူႏိုင္ခြင့္ေတြကို တြန္႔ဆုတ္သြားေစတဲ့ ထုတ္မေျပာသင့္ဘူးဆိုတဲ့အယူအဆေတြကို ဖယ္ရွားေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊
  • ရာသီေသြးဆိုတာ ညစ္ပတ္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆေတြကို သာမာန္ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္ဟူသည့္အသိမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးျဖင့္လည္းေကာင္း၊
  • မိန္းကေလးေတြ ရာသီလာတဲ့အေပၚ စေနာက္တာထက္ ကူညီေဖးမေပးဖို႔ တိုက္တြန္းျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊
  • မိန္းကေလးမ်ားနဲ႔အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မိမိတို႔ခႏၶာကိုယ္ကုိ ဂုဏ္ယူတတ္လာေစရန္၊ မိမိတို႔ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ၊အဆင့္အတန္းမ်ား ျမင့္တက္လာေစရန္ ကူညီျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း တည့္မတ္ေပးလ်က္ရိွပါတယ္