ပန္းကေလးအေၾကာင္း

ပန္းကေလးဟူသည္

ပန္းကေလးဟာ ရာသီေသြးဆင္းျခင္းက်န္းမာေရးစီမံကိန္းေတြကို စီစဥ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တစ္ခုတည္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္တဲ့ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး
လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြရကေန ရရွိလာတဲ့ဝင္ေငြအမ်ားစုကို ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြမွာ ျပန္လည္ျမွပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ လည္ပတ္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါတယ္။

ပန္းကေလးရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္

  • လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္မွာ သသာဝအတိုင္းျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ေတြကို အရွိကိုအရွိအတိုင္းသိျခင္းဟာ လူသားတိုင္းမွာ ရွိသင့္တဲ့ အခြင့္အေရးျဖစ္ပါတယ္။

  • ရာသီေသြးဆင္းျခင္းဟာ ညစ္ညမ္းတယ္၊ ရွက္စရာေကာင္းတယ္ဆိုတာကိုလက္မခံပါဘူး။
    ရာသီေသြးဟာ သန္႔စင္ပါတယ္။

  • ရာသီေသြးေၾကာင့္ မည္သည့္အမ်ိဳးသမီးမွ် သိကၡာက်ဆင္းေစေၾကာင္း ပုတ္ခက္ခြင့္မရွိသင့္ပါ။

  • ရာသီေသြးဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြတင္သာမက လူတိုင္းလူတိုင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

  • အမ်ိဳးသားမ်ားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ အခြင့္အေရး သာတူညီမွ်ရွိသင့္ပါတယ္။

we believe that stigmatizing and belittling women for a natural process that is vital for the human race is unjust.