ပန္းကေလး ႏွင့္လက္တြဲသူမ်ား

The SPRING ဟာ ႏိုင္ငံတကာစီမံကန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အက်ိဳးအတြက္ လႈပ္ရွားေနေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းကေလး၏ ဒီဇိုင္းပိုင္း၊ စီမံခန္႕ခြဲေရးပိုင္း၊ လိုအပ္ေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာ၊ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈပိုင္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကေတာ့ UK’s DFIDthe Nike FoundationUSAID and Australia’s DFAT ႏွင့္ SPRING အဖြဲ႔မွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္သံရံုးမွ So What!? ရဲ႕ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ March လမွာ ပထမဆံုးထုတ္လႊင့္မယ့္ အသိအညာေပး ႏိႈးေဆာ္ေရး ဗီဒီယိုမ်ား ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြထည့္ဝင္ေပးထားပါတယ္။

ကွၽႊႏ္ုပ္တို႔ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေရာ အမ်ိဳးသားပါမက်န္ ဓမၼတာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအသိရွိေအာင္ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြကို တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အက်ိဳးျပဳေစႏိုင္မယ့္ အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္းထုတ္လုပ္ ေထာက္ပ့ံေပးဖို႔ကိုလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူမႈဖူလံုေရးအသင္းေတြမွာ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။