ဆက္သြယ္ရန္

ေက်းဇူးျပဳျပီး ဆက္သြယ္ေပးပါ

ကၽြန္မတို႔နဲ႔ လက္တြဲခ်င္ပါသလား။ အတူ အလုပ္လုပ္ခ်င္ပါသလား။ အတူ စဥ္းစားေပးခ်င္ပါသလား။ အတူ ေဆာင္ရြက္ခ်င္ပါသလား။    ကၽြန္မတို႔ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ လူၾကီးမင္းတို႔ဆီက သတင္းၾကားရဖို႔ အတိုင္းထက္အလြန္ ၾကိဳဆိုပါတယ္။


    ဖုန္း

    ၀၉ – ၇၇၀၀၉ ၁၉ ၇၁

    henriette@pankalay.org

    လိပ္စာ

    ၂၀၁၊ တိုက္ C၊ ကန္ေတာ္ေလးအိမ္ရာ ဖဆပလ၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။ ၁၁၂၂၁။