တန္ဖိုးထားသင့္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ ပန္းကေလး၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိန္းကေလးငယ္ေလးတစ္ေယာက္ ပထမဆံုးရာသီေသြး စေပၚလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အျဖစ္ အရြယ္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ရာသီေသြးဆင္းျခင္းသည္ နိမ့္က်ေသာ ညစ္ပတ္ရွက္စရာေကာင္းေသာအျခင္းအရာျဖစ္သည္ဟူေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ အေၾကာင္းရင္းမ်ားပါ တစ္ပါတည္း ပါလာၾကသည္။

ထိုကဲ့သို႔မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း က်မတို႔ပန္းကေလးမွ ယံုၾကည္ထားသည္။

  • မိမိတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူခြင့္သည္ လူသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အခြင့္အေရးျဖစ္တယ္လို႔ က်မတို႔ယံုၾကည္ပါတယ္။
  • ရာသီလာျခင္းအေပၚ ရွက္စရာ၊ ညစ္ပတ္စရာလို႔ မျမင္ဘဲ ရာသီလာျခင္းဟာ ျမင့္ျမတ္တယ္လို႔ပဲ က်မတို႔ယံုၾကည္ပါတယ္။
  • အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ဟာ အလားအလာေတြကို ကန္႔သတ္ထားစရာ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခု မဟုတ္ဘူးလို႔ က်မတို႔ယံုၾကည္ပါတယ္။
  • ရာသီလာျခင္းဟာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္တည္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနတာမဟုတ္ဘဲ လူသားတိုင္းရဲ႕ အေရးကိစၥျဖစ္တယ္လို႔လည္း က်မတို႔ယံုၾကည္ထားပါတယ္။
  • အဲ့ဒါေၾကာင့္ က်မတို႔က အမ်ိဳးသမီးထုတစ္ရပ္လံုးကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခ်င္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးတိုင္းရဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္ကို အတူတကြ ျမွင့္တင္ေပးလိုပါတယ္။

က်မတို႔ ပန္းကေလးက မိန္းကေလးငယ္မ်ား ယံုၾကည္ခ်က္ရိွေသာအမ်ိဳးေကာင္းသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အရြယ္ေရာက္လာခြင့္ရိွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္ ကူညီတည္ေဆာက္ေပးပါရေစ။