ပန္းကေလး၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

က်မတို႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ရာသီလာျခင္းအေပၚအဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုး အဖြဲ႔အစည္းပါ

ရာသီလာျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ၊ အသိပညာျမင့္တင္ေရးေတြ၊ ပညာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းေလးေတြကို က်မတို႔အဖြဲ႔အစည္းက ျပဳလုပ္လ်က္ရိွပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ရာသီလာျခင္းကို ပံုမွန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႔၊ မိန္းကေလးငယ္ေလးေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အလားအလာေတြကို ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ေနတဲ့ လူမႈစံႏႈန္းေတြကို ေျပာင္းလဲဖို႔ က်မတို႔ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါတယ္

  • အေရးႀကီးတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ရယူႏိုင္ခြင့္ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစတဲ့ မေျပာအပ္တဲ့စကားအေနနဲ႔သတ္မွတ္ထားတာေတြကို ဖယ္ရွားေပးရင္း
  • အသက္တစ္ေခ်ာင္းျဖစ္ေပၚလာဖို႔ အဓိကအခန္းက႑ျဖစ္တဲ့ ရာသီလာျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပညာေပးရင္း
  • ရာသီလာျခင္းဟာ ညစ္ပတ္တယ္ဆိုၿပီး ယံုၾကည္ထားတာေတြကို ဒီကိစၥဟာ ပံုမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာင္းလဲအသိေပးရင္း
  • မိန္းကေလးငယ္မ်ားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရာသီလာခ်ိန္မွာ သူတို႔ကို ေနာက္ေျပာင္အရွက္ရေစမယ့္အစား အားေပးကူညီတတ္လာေအာင္ တိုက္တြန္းေပးရင္း
  • မိန္းကေလးငယ္မ်ားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သူတို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အေပၚ ဂုဏ္ယူတတ္လာေအာင္၊ သူတို႔ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာေတြကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးရင္း

ျမန္မာအမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးတို႔အေပၚ တလြဲသက္ေရာက္ေစတဲ့ ရာသီလာျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြကို  ေျပာင္းလဲသြားမွာပါ။