ပန္းကေလး ႏွင့္လက္တြဲသူမ်ား

ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေယာက်ာ္းေလး မိန္းကေလးေတြအတြက္ ပ်ိဳေဖာ္ဝင္ျခင္း၊ရာသီလာျခင္းပါဝင္တဲ့ ရုပ္ျပကာတြန္းစာအုပ္ေလးကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔၊ ထိေရာက္မႈရိွမရိွဆန္းစစ္ဖို႔၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ကေနဒါအစိုးရကေပးအပ္တဲ႔ Grand Challenges Canada ရန္ပံုေငြက က်မတို႔ကိုအမ်ားၾကီးကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။

သင္တန္းေပးသူမ်ားအတြက္ ပ်ိဳေဖာ္ဝင္ျခင္းရုပ္ျပကာတြန္းစာအုပ္ေပၚအေျခခံထားတဲ့ လက္စြဲလမ္းညႊန္စာအုပ္တစ္အုပ္ ထုတ္လုပ္ဖို႔ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ျမန္မာမွ ပန္းကေလးအား အလုပ္အပ္ခဲ့ပါတယ္။

The SPRING ဟာ ႏိုင္ငံတကာစီမံကန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အက်ိဳးအတြက္ လႈပ္ရွားေနေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Springအဖြဲ႔အစည္းမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔က ပန္းကေလးရဲ႕ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဒီဇိုင္းပိုင္းအတြက္စီစဥ္ေရး၊ လုပ္ငန္းမ်ားအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအတြက္ အကဲျဖတ္ေလ့လာျခင္းတို႔ကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ပါတယ္။ ရန္ပံုေငြထည္႔ဝင္ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ားကေတာ့ ယူေကႏိုင္ငံမွ DFID, USAIDနဲ႔ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံမွ DFATအစရိွတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္သံရံုးမွ ပန္းကေလးရဲ႕စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ So What!?အသိပညာေပးႏိႈးေဆာ္ေရး ကမ္ပိန္းအတြက္ ရန္ပံုေငြထည့္ဝင္ေပးထားပါတယ္။