ရာသီလာက်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ေသာ သုေတသနမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရာသီလာျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပထမဆံုးေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို က်မတို႔ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပန္းကေလးအဖြဲ႔အစည္းစတင္ကာစတုန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ  ရာသီလာက်န္းမာေရးအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္အမ်ားႀကီး  မရႏိုင္ေသးပါဘူး။  အလွဴ႕ရွင္ေတြ၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ က်မတို႔ပန္းကေလးဟာ အခ်က္အလက္ေတြ အျမင္ေတြကို တစ္စုတစ္စည္းတည္းစုေဆာင္းႏုိင္ေအာင္ သုေတသနေတြျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

  • မိန္းကေလးငယ္ေတြ သူတို႔ရဲ႕မိခင္ေတြနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ၂၉ ခု နဲ႔ အဖြဲ႔လိုက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ၂၆ ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
  • ေယာက်္ားေလးေတြနဲ႔ အဖြဲ႔လုိက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ၈ ခု၊ တစ္ဦးခ်င္းေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ၈ ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္
  • ရန္ကုန္မွာ အမ်ိဳးသမီးငယ္ အေယာက္ ၂၀၀ နဲ႔ ရာသီလာျခင္းအေပၚ ၎တို႔၏အျမင္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ပါတယ္။
  • ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔က တိုင္းရင္းသားေတြကိုလည္း ေလ့လာမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
  • ကမာၻကုလသမဂၢရန္ပံုေငြမ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္လက္တြဲ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ရာသီလာက်န္းမာေရးအတြက္အလုပ္လုပ္ေနၾကသူမ်ားအားလံုးကို ၎တို႔စီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ပါတယ္။